Free model - Sofa 04 (L-shape)
By Sketchup Phan Thức

Free model - Sofa 04 (L-shape)

8-6-2014  |  Thư viện download  


Free model - L-shape Sofa 04 - model Sketchup 8 

Bộ model gồm 16 file .skp -  16 model Sofa

Share by  Phan Thức

Link download: http://www.mediafire.com/download/u6556wv3su2iip0/[sketchup.vn]Sofa_04.rar

Xem thêm>> Sofa 03: http://sketchup.vn/bai-viet/tID167_Free-model-Sofa-03.html

Bài viết khác

Bình luận