Setting cơ bản và cách đặt đèn Dome Light trong Vray 3.4 for Sketchup
By Sketchup Phan Thức

Setting cơ bản và cách đặt đèn Dome Light trong Vray 3.4 for Sketchup

6-11-2016  |  Hướng dẫn  


Video hướng dẫn làm quen cơ bản V-Ray 3.4 beta và cách đặt đèn Dome Light 

Tags: V-Ray 3.4

Bài viết khác

Bình luận