Free model - Bàn ăn - Tấn Phước
By Tấn Phước

Free model - Bàn ăn - Tấn Phước

4-7-2014  |  Thư viện download  


Model bàn ăn do bạn Tấn Phước chia sẻ. SU 2014 + Vray 2.0 (non Photoshop)

Link download: http://www.mediafire.com/download/tcin0md1ba72n4d/AutoSave_22.skp

Bài viết khác

Bình luận