Living room #4 - Căn hộ thời bao cấp - Cover by Nguyễn Hà Duy
By Nguyễn Hà Duy

Living room #4 - Căn hộ thời bao cấp - Cover by Nguyễn Hà Duy

25-5-2014  |  Nổi bật  


Model free: Living room 04 - Căn hộ thời bao cấp. Sketchup 8 +Setting Vray 2.0+ Material 
Mô phỏng lại căn hộ thời bao cấp. Nguyễn Hà Duy cover lại dựa trên model của Nguyễn Ngọc Phúc 

http://www.mediafire.com/download/i9ebx0kl2orypgo/Model+free-+leving+room+04-Nguy%E1%BB%85n+H%C3%A0+Duy-+Sketchup+Vi%E1%BB%87t+Nam

Lưu ý: Để tránh hiểu lầm xin nhắc lại model bản quyền thuộc về tác giả Nguyễn Ngọc Phúc. 

Bài viết khác

Bình luận