Free Sketchup model - Console-Buffet-Shelf-Bookcase-Nightstand-Wardrobe-Kitchen Table
By Sketchup Phan Thức

Free Sketchup model - Console-Buffet-Shelf-Bookcase-Nightstand-Wardrobe-Kitchen Table

7-7-2014  |  Thư viện download  


Rất nhiều mẫu bàn - tủ. Chia sẻ bởi Sketchup Phan Thức

Model sketchup 8

1. Buffet

Buffet Sketchup model

 

 

2. Console Table

Console Table Sketchup model

3. Book case

Bookcase Sketchup model 1

 

Bookcase Sketchup model 2

4.  Book case - Shelf

Bookcase Sketchup model 3

5. Nightstand

Nightstand Sketchup model 1

 

Nightstand Sketchup model 2

6. Wardrobe

 Wardrobe Sketchup model 1

 

Wardrobe Sketchup model 2

 

Wardrobe Sketchup model 3

7. Kitchen Table

 

Kitchen Table

Link download: http://www.mediafire.com/download/89hpjw8mzp1abpz/%5Bsketchup.vn%5DCosole+Table-Buffet-Shelf-Bookcase-Nightstand-Wardrobe-Kitchen+Table.rar

Pass unzar: sketchup.vn

 

Bài viết khác

Bình luận